Actualiteiten

FLEX-BV per 1 oktober 2012

HTML Template

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht. Met deze belangrijke wetswijziging voert het kabinet een aantal maatregelen in die het ondernemen vanuit een besloten vennootschap (bv) aantrekkelijk maken. De wetswijziging is relevant voor zowel bestaande als nieuwe bv's.

Ondernemers krijgen met de nieuwe wet meer vrijheid.

Op 1 oktober 2012 wordt het een stuk aantrekkelijker om een bv op te richten. Dan treed de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking. De teugels van de 'flex-bv' worden behoorlijk gevierd. De statuten kunnen veel meer naar eigen inzicht worden vormgegeven en het verplichte startkapitaal is dan verleden tijd.

Door de nieuwe wet komt er geen rechtsvorm BV. De BV blijft onder het nieuwe recht dus gewoon een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met:

  • een in aandelen verdeel kapitaal;
  • aandelen op naam;
  • beperkte aansprakelijkheid;
  • een bestuur en een aandeelhoudersvergadering.


De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • oprichting eenvoudiger, minder eisen aan de oprichting van een bv, u heeft geen minimum(start)kapitaal van € 18.000 meer nodig. Eén eurocent volstaat; de verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring vervallen;
  • betere crediteurenbescherming; geen dividenduitkering als de bv schulden niet kan betalen; bestuurders/aandeelhouders die onzorgvuldig handelen, kunnen aansprakelijk worden gesteld. De nieuwe wet kent een uitkeringstoets: bij uitkeringen moet het bestuur toetsen of de BV ook na de uitkering in staat is de opeisbare schulden te betalen. Kan de BV dat wel dan moet bestuur goedkeuring verlenen. Kan de BV dat niet, dan mag het bestuur geen goedkeuring verlenen.
  • meer inrichtingsvrijheid: meer speelruimte om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. U kunt stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden en/of financiers.
  • verruiming mogelijkheden besluitvorming; aandeelhouders kunnen makkelijker besluiten nemen buiten de vergadering om. Op die manier kan de bv sneller handelen. Er mag buiten Nederland worden vergaderd.
  • afschaffing verplichte blokkeringsregeling; ruimte om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.
  • verbetering en versnelling geschillenregeling; mogelijkheden voor tussentijds hoger beroep worden ingeperkt.

Een notariële akte van oprichting, met onder meer de statuten van de besloten vennootschap, is nog wel nodig. Ook moet de bv worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer informatie, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Uiteraard zijn wij ook graag bereid om één en ander desgewenst mondeling toe te lichten.