Actualiteiten

Nieuwe factuurvereisten per 1 januari 2013

HTML Template

Uw verkoopfacturen moeten vanzelfsprekend vóór 1 januari 2013 ook al aan belangrijke voorwaarden voldoen. Maar met ingang van 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels echter op een aantal zaken. Deze wijzigingen zijn vooral bedoeld om de regels te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren.

Veel aandacht wordt besteed aan elektronisch factureren en het bevorderen van het gebruik van elektronisch factureren. Daarnaast vinden wijzigingen plaats met betrekking tot de uitreiking van de factuur, en inhoud van de factuur en het bewaren van de facturen. Ook de eisen, waaraan een factuur moet voldoen, wijzigen op een aantal punten.

In de btw-regelgeving wordt gesproken over een volledige en een vereenvoudigde factuur.

Wat moet er met ingang van 1 januari 2013 op een volledige factuur staan:


 • de datum van uitreiking van de factuur
 • het (opeenvolgend) factuurnummer (u mag meerdere reeksen hanteren)
 • het btw-identificatienummer van de presterende ondernemer (leverancier/dienstverrichter)
 • het btw-identificatienummer van de afnemer indien de btw wordt geheven van de afnemer (hierna: 'verleggingsregeling') of wanneer er sprake is van een intracommunautaire levering
 • de volledige NAW-gegevens van de presterende partij en zijn afnemer
 • de hoeveelheid van de geleverde goederen en/of diensten en een duidelijk omschrijving hiervan
 • bij een intracommunautaire levering of een vrijstelling dient dit op de factuur te worden vermeld, bijvoorbeeld door middel van de tekst 'intracommunautaire levering' of 'vrijgesteld'. Verwijzing naar een wets- of richtlijnartikel is toegestaan, maar niet verplicht
 • de datum waarop de prestatie werd verricht, voltooid of vooruitbetaald
 • de maatstaf van heffing voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetaalkortingen en andere kortingen indien niet in de eenheidsprijs zijn begrepen
 • het toegepaste btw-tarief en het bedrag waarop dit is toegepast
 • het te betalen btw-bedrag
 • indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de presterende ondernemer dient u op de factuur te vermelden: 'factuur uitgereikt door afnemer'
 • indien een verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding 'btw-verlegd' worden opgenomen
 • wanneer sprake is van de intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel: de gegevens waaruit blijkt dat het vervoermiddel nieuw is
 • betreft de verkoop een vervoermiddel, dan dienen de gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) op de factuur te worden opgenomen
 • indien sprake is van een fiscaal vertegenwoordiger die de btw voldoet: zijn btw-identificatienummer, volledige naam, adres en woonplaats
 • indien desbetreffende regeling van toepassing is, de volgende voorgeschreven verwijzing:
  • 'kasstelsel'
  • 'factuur uitgereikt door afnemer'
  • 'btw-verlegd'
  • 'bijzondere regeling reisbureaus'
  • 'bijzondere regeling - gebruikte goederen'
  • 'bijzondere regeling - kunstvoorwerpen'
  • 'bijzondere regeling - voorwerpen voor verzameling of antiquiteiten.

Het is dus verplicht om zoals hiervoor is weergegeven bij toepassing van een specifieke regeling een voorgeschreven verwijzing op te nemen. Deze moet opgesteld zijn in de taal van de lidstaat waarvan de factureringsregels van toepassing zijn.


Wat moet er met ingang van 1 januari 2013 op een vereenvoudigde factuur staan:


In principe mag een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt als het factuurbedrag, inclusief btw, maximaal € 100 is, of wanneer er sprake is van een correctiefactuur.

 • de datum van uitreiking van de factuur
 • de identiteit van de presterende ondernemer
 • de aard van de geleverde goederen en diensten
 • het te betalen bedrag aan btw of de gegevens waarmee dat bedrag kan worden verrekend

In aanvulling hierop bevat de correctiefactuur tevens een specifieke en ondubbelzinnige verwijzing naar de oorspronkelijke factuur en een expliciete mededeling van de wijzigingen.

Een vereenvoudigde factuur mag echter niet worden uitgereikt als sprake is van:

 • afstandsverkopen
 • een intracommunautaire levering
 • wanneer de prestatie wordt geacht plaats te vinden in een ander lidstaat dan die waar de presterende ondernemer is gevestigd en de verleggingsregeling van toepassing is

Wilt u meer informatie, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Uiteraard zijn wij ook graag bereid om één en ander desgewenst mondeling toe te lichten.