Actualiteiten

Verhoging btw van 19% naar 21%

HTML Template

Per 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit betekent dat over leveringen en diensten die vóór 1 oktober 2012 hebben plaatsgevonden 19% btw verschuldigd is en dat voor leveringen en diensten die na 1 oktober 2012 plaatsvinden het hogere btw-tarief verschuldigd is.

U dient nu dan ook bij het opstellen van offertes en overeenkomsten met deze btw-verhoging rekening te houden. Met name in gevallen waarin u of uw klant de btw niet (volledig) in aftrek kan brengen vormt de btw-verhoging een kostenpost.

Wij adviseren u dan ook om tijdig - in ieder geval vóór 1 oktober 2012 - uw facturatie- en boekhoudsysteem aan te passen zodat de overgang naar het nieuwe tarief voor u soepel verloopt. Om u goed te informeren hebben wij hierna nog eens alle aspecten van de btw-verhoging voor u op een rij gezet.

Hoofdregels voor de btw-verhoging

Het btw-tarief van 19% wordt per 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Het lage btw-tarief blijft ongewijzigd 6%.

Voor een juiste toepassing van het nieuwe btw-tarief is de datum waarop wordt geleverd of de dienst wordt afgerond bepalend voor welk btw-tarief van toepassing is. Praktisch werkt dit als volgt:

  • indien u op of na 1 oktober 2012 een goed levert of een dienst verricht waarover het algemene btw-tarief geldt, dient u in beginsel over de volledige vergoeding 21% BTW in rekening te brengen.
  • in het geval u deze prestaties vóór 1 oktober 2012 verricht, bent u hierover 19% BTW verschuldigd. Dit geldt ook wanneer u de factuur voor deze leveringen en/of diensten pas in oktober 2012 uitreikt.
  • alleen voor opleveringen van onroerende zaken is een beperkte overgangsregeling getroffen (zie hieronder).

Kan een afnemer door voorschotbetalingen nog profiteren van het 19%-tarief?

Neen. In het geval uw klant vóór 1 oktober 2012 een voorschotbetaling doet voor een prestatie die u pas op of na 1 oktober 2012 zal verrichten of afronden, is in beginsel over de gehele vergoeding het nieuwe 21%-tarief van toepassing. Wat gebeurt er nu indien de vooruitbetaling vóór 1 oktober 2012 en de levering en/of dienst na 1 oktober 2012 plaatsvindt? Op dat moment van vooruitbetaling moet er een btw-factuur worden uitgereikt waarop in principe 19% BTW in rekening wordt gebracht. Bij de aflevering of het afronden van de dienst na 1 oktober 2012 dient er nogmaals 2% extra BTW te worden gefactureerd.

Kan reeds vóór 1 oktober 2012 worden gefactureerd tegen het 21%-tarief?

Ja. Om te voorkomen dat u als ondernemer na 1 oktober 2012 aanvullende facturen voor het verschil tussen 19% en 21% BTW moet gaan uitreiken, kunt u reeds nu facturen uitreiken met toepassing van het 21%- tarief. Dit geldt echter alleen voor prestaties die u op of na 1 oktober 2012 verricht. In uw btw-aangifte tot 1 oktober 2012 geeft u deze omzet dan aan in rubriek 1c (levering/diensten belast met overge tarieven behalve 0%).

Hoe dient de btw-verhoging bij doorlopende prestaties te worden toegepast?

Er zijn diensten die het hele jaar doorlopen of waar vooraf voor een heel jaar is betaald. Denk bijvoorbeeld aan verhuur, licentieovereenkomsten, levering energie etc. Voor doorlopende prestaties die periodiek worden gefactureerd en reeds vóór 1 oktober 2012 zijn begonnen, heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat het 19%-tarief blijft gelden voor het deel van de prestatie dat plaatsvond vóór 1 oktober 2012. Aldus mag bij doorlopende prestaties 19% BTW worden berekend tot 1 oktober 2012 en 21% BTW vanaf 1 oktober 2012.

Geldt de splitsing bij doorlopende prestaties ook voor onderhouds- en serviceabonnementen?

Neen. Bij onderhouds- en serviceabonnementen geldt dat het moment waarop de monteur de onderhoudsdienst feitelijk afrondt, bepalend is voor de toepassing van het 19%- of het 21%-tarief. Voor alle onderhoudsdiensten die feitelijk na 1 oktober 2012 worden verricht is zodoende over de vergoeding 21% BTW verschuldigd. Over de vóór 1 oktober ontvangen vergoedingen warover 'slechts' 19% BTW is berekend - of dit nu eenmalige vooruitbetalingen zijn of betalingen in termijnen - dient alsnog 2% BTW te worden nagefactureerd.

Mag u als ondernemer de btw-verhoging zonder meer doorberekenen aan uw klant?

Ja. Volgens de wettelijke regels mag u als ondernemer een verhoging van de btw-tarieven doorberekenen aan uw afnemers. Contractuele afspraken om een btw-verhoging niet door te belasten zijn nietig. Voor zover uw afnemers aftrekgerechtigd zijn, zal de btw-verhogingg naar verwachting niet tot problemen leiden. Voor afnemers die geen (volledige) recht op afttrek van btw hebben, werkt de btw-verhoging echter kostprijsverhogend. Wij adviseren u dan ook - om commerciële redenen - uw afnemers over de btw-verhoging te informeren. Overigens staat de mogelijkheid om de btw-verhoging al dan niet aan uw afnemers door te berekenen los van uw eigen verplichting om het juiste tarief toe te passen en de verschuldigde btw op aangifte af te dragen.

Overgangsregeling voor onroerende zaken

Vanwege het maatschappelijk belang van vastgoed is voor de bouw en oplevering van onroerende zaken een aparte overgangsregeling getroffen. Deze regeling houdt kort samengevat het volgende in:

  • Ook voor apart overeengekomen verbouwingen gericht op een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van een onroerende zaak, blijft het 19%-tarief gelden voor de termijnen die contractueel vóór 1 oktober 2012 vervallen. Voor deze werkzaamheden is dus enkel over de termijnen die op of na 1 oktober 2012 vervallen 21% BTW verschuldigd.

Verbouwingswerkzaamheden die voor de overgangsregeling in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van keukens en badkamers, het aanbouwen van een serre en het aanbrengen van een dakkapel. Werkzaamheden die (vrijwel) uitsluitend gericht zijn op het onderhoud en de instandhouding van een onroerende zaak (zoals het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking) vallen buiten deze regeling. Hiervoor geldt de hoofdregel dat het moment warop de onderhoudswerk- zaamheden zijn afgerond bepalend is voor het toe te passen btw-tarief.

Aanpassen financiële administratie

Om de overgang naar het nieuwe btw-tarief soepel te laten verlopen, dient u uw financiële administratie vóór 1 oktober 2012 aan te passen. In dit kader adviseren wij u om in uw administratieve systemen niet enkel het algemene btw-tarief te wijzigen maar in plaats daarvan een extra btw-tarief van 21% toe te voegen. Op deze wijze blijven de financiële gegevens uit het verleden met het bijbehorende tarief in uw administratie beter bewaard. Verder is het een goed advies om bij deze gelegenheid alvast te controleren of uw facturen voldoen aan de nieuwe factuurvereisten die vanaf 1 januari 2013 gelden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Uiteraard zijn wij ook graag bereid om één en ander desgewenst mondeling toe te lichten.